Artikel 1 Definities

Doel materiaal dat of een activiteit die ten goede komt aan het onderwijs of leefklimaat op School, bijvoorbeeld speeltoestellen, zwemlessen of middelen die bepaalde vakken stimuleren

Project het genereren van geld dat bestemd is voor het realiseren van een Doel;

School de school die gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Yippee;

Supporter een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Doel ondersteunt door Yippee te machtigen voor een bepaald Project;

Website www.yippee.nu

Yippee Stichting Yippee, Berkhoutstraat 53 2032LJ, Haarlem werft fondsen voor scholen.

Artikel 2 Rol Yippee

  1. Supporter wordt via Yippee geworven om een Doel voor School te steunen en machtigt Yippee middels een machtigingsformulier voor een bepaald Project. Supporter bepaalt zelf met welk bedag hij aan het Doel wenst bij te dragen. Vanwege administratiekosten geldt er – afhankelijk van het Doel – een minimumbedrag.  

 

Artikel 3 Kosten

Yippee zal de middels een Project gegenereerde bedragen, onder inhouding van haar eigen kosten in verband met dat Project, aan School overmaken binnen vijf werkdagen nadat de sluitingsdatum voor het Project verstreken is. Het vaststellen van de eigen kosten van Yippee geschiedt in onderling overleg en wordt per Project bepaald.

 Artikel 4 Aansprakelijkheid

  1. Yippee is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met of voortvloeit uit deelname van Supporter of School aan een Project, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Yippee.  Indien de uitvoering van deze overeenkomst door Yippee leidt tot aansprakelijkheid, is haar aansprakelijkheid jegens Supporter beperkt tot het door Supporter betaalde bedrag in het kader van het betreffende Project.
  2. Yippee streeft ernaar het benodigde bedrag voor een bepaald Doel te genereren voor School. Yippee kan echter niet garanderen dat het totale benodigde bedrag gegenereerd is na de sluitingsdatum van een Project.

Artikel 5 Eigendomsrecht    

  1. Bezoekers mogen de Website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van ( een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website  en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yippee.
  2. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de informatie bij Yippee.   

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens

  1. Yippee handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De deelnemersadministratie van Yippee is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.  
  2. De naw-gegevens van Supporter zullen alleen bekend worden gemaakt aan School. Yippee zal deze gegevens na toestemming van Supporters eventueel gebruiken voor mededelingen, nieuwsbrieven en de voortgang rond het Project.  

Artikel 7 Rechts- en forumkeuze

Deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de rechtsverhouding tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Yippee is gevestigd.

Wordt een Gelieerde of Investeer Vandaag

Doe meeInvesteer